Forskning

Rätt kunskap för rätt insatser

På djurparker finns en unik möjlighet att lära oss mer om världens djur och deras samverkan med omvärlden – en kunskap som är mycket viktig för bevarandet av biologisk mångfald. Forskning ger oss större möjligheter i vårt arbete att bevara utrotningshotade arter och är en förutsättning för att göra rätt insatser.

Utbildning

Utbildning

Bevarande

Bevarandearbete

Forskning

Forskning

Samarbeten

Samarbeten

På djurens villkor

Forskningen kan bedrivas på många olika sätt. Samverkan med högskolor och universitet möjliggör olika typer av studier på plats, till exempel etologiska studier kopplade till djurens välfärd eller studier som syftar till att ge ökad förståelse för hur djurparkernas besökare på bästa sätt kan ta till sig kunskap. All forskning sker på ett sådant sätt att djurens välfärd inte påverkas negativt på grund av studien.

Uggla
Uggla

Bättre insatser i fält

Vilda djur är ofta både ovanliga och svårstuderade och människor som arbetar med artbevarande måste därför ofta jobba med antaganden och goda gissningar kring arters biologi och ekosystemroll. Det vi lär oss på djurparker ger oss en större möjlighet att göra lämpliga insatser på plats i naturen där de verkligen behövs i syfte att bevara den biologiska mångfalden. Vi kan också med hjälp av bättre förståelse för djurens behov förutse eventuella problem innan de faktiskt uppstår.

Effektiv kommunikation & pedagogik

Experter, myndigheter och beslutsfattare är eniga. För att stoppa den massutrotning av arter som sker idag är det av högsta vikt att människor är medvetna om värdet av biologisk mångfald och vilka förändringar som behövs för en hållbar framtid. Djurparker är en av de största arenorna för kunskapsspridning och intresseskapande och vi är därmed också en arena för forskning och utveckling kring bevarandekommunikation och pedagogik.

Igelkott