Ramverken för hållbara företag

Hållbarhetsarbetet blir mer och mer centralt för alla företag, oavsett bransch. På den här sidan ger vi en överblick över EU-lagar och regleringar, ramverk för analyser och målsättning, och praktiska verktyg som är relevanta för svenska företags hållbarhetsarbete. Sidan uppdateras löpande med mer information.

EU pekar i en tydlig riktning

På EU-nivå är det framför allt genom EU-direktiv och förordningar, det som sedan blir lag i EU-länderna, som klimat- och miljöarbetet genomförs. Det finns ett stort antal nya och kommande EU-regler som alla sorterar under ett par övergripande strategier. Dessa är bra att känna till eftersom de i allt högre grad kommer att påverka villkoren för svenska företag.

The European Green Deal där EUs biodiversitets-strategi och Farm to Fork-strategin ingår, är EUs övergripande strategiska inriktning för hållbarhetsomställningen. Den presenterades 2019 och syftar till att göra EU till en klimatneutrala kontinent till 2050 samtidigt som den främjar en hållbar och resurseffektiv ekonomi. Den ger i sin tur upphov till en mängd direktiv och förordningar, där några av de viktigaste är listade nedan.

EU Regleringar

Corporate Sustainability and Responsibility Directive (CSRD)
CSRD är ett EU-direktiv för att stärka och lägga krav på företags rapportering om hållbarhet och ansvar. Direktivet riktar sig till stora företag inom EU och gäller 1 januari 2024.

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)
CSDDD är ett EU-direktiv om företags due diligence inom hållbarhet med fokus på värdekedjor. Direktivet riktar sig till stora företag och förväntas bli svensk lag mellan år 2024 och 2026.

EU-taxonomin
EU-taxonomin syftar till att ställa om kapitalet i EU mot aktiviteter som gynnar den gröna omställningen.

Regulation onDeforestation-Free Products (EUDR)
EUDR är en EU-förordning som antogs i maj 2023 och ska förhindra att företag säljer råvaror kopplade till avskogning och skogsförstörelse på EU-marknaden eller exporterar dem från EU.

Green Claims Directive
Ett direktiv som när det blir lag kräver att företag kan underbygga allt de påstår om klimat- och hållbarhetsfördelar i sin kommunikation till konsumenter, t.ex. genom att ha data om hela produktens livscykel.

”Den biologiska mångfalden underbygger allt – men minskar både globalt och i Sverige. Att vi bevarar den är en av de viktigaste nycklarna för en hållbar ekonomi och framtid. I detta arbete har företag och finansiella institutioner en avgörande roll.”

– WWF

Ramverk för målsättning och uppföljning

Det finns flera viktiga ramverk och bra guider samt vägledning för företagens hållbarhetsarbete. Det mest kända är FNs Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen. För klimatet är Science Based Targets initiative, SBTi, det verktyg för att sätta klimatmål som fått störst genomslag globalt. I maj 2023 lanserades Science Based Targets for Nature, SBTN – ett motsvarande globalt initiativ som ger företag möjlighet till att arbeta systematiskt med naturen.

Science Based Targets initiative (SBTi)
Ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, Världsnaturfonden (WWF) och WRI som hjälper företag att fastställa vetenskapligt baserade klimatmål för att minska växthusgasutsläpp och driva hållbar affärsinnovation.
Läs mer om SBTi

Science Based Targets Network (SBTN)
En global koalition som stödjer företag och städer att fastställa och implementera mål baserade på vetenskapliga data, vilka är i linje med en hållbar användning av vatten, biodiversitet och andra naturresurser.
Läs mer om SBTN

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
Ett ramverk som stödjer företag att identifiera och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter, för att främja mer informerade investeringsbeslut och en smidig övergång till en klimatneutral ekonomi.
Läs mer om TCFD

Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)
Ett initiativ för att standardisera företags rapportering kring påverkan på och beroende av naturen, främjande av transparens och en hållbar global ekonomi genom skydd av jordens ekosystem.
Läs mer om TNFD

”Det finns ett vinn-vinn-vinn för natur, klimat, människor och ekonomi om företag reagerar snabbt för att skydda och återställa naturen.”

– Dominic Waughray, Director of the World Economic Forum

Morgondis

Verktyg för kartläggning och mätning

BRF, Biodiversity Risk Filter
BRF är kartbaserat och kan användas av företag i alla sektorer och länder. För svenska aktörer är riskfiltret för närvarande mest lämpligt för de som har globala värdekedjor. Med hjälp av mer än femtio globala datakällor kan verktyget visa riskerna för ett företag eller en finansiell portfölj ur ett natur- och affärsperspektiv, anpassat till industri och geografiska förhållanden.
Läs mer om BRF

IBAT, Integrated Biodiversity Assessment Tool
Ett webbaserat kart- och rapporteringsverktyg som ger snabb, enkel och integrerad tillgång till tre av världens mest erkända globala biodiversitetsdatabaser: IUCN:s röda lista över hotade arter, UNESCO:s databas över världsarv och den globala databasen över viktiga nyckelområden för biologisk mångfald (KBA-Key Biodiversity Areas).
Läs mer om IBAT

ENCORE, Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure
Genom att fokusera på de varor och tjänster som naturen tillhandahåller för att möjliggöra ekonomisk produktion, hjälper ENCORE användare att förstå hur företag potentiellt är beroende av och påverkar naturen, samt hur dessa potentiella beroenden och påverkan kan utgöra en affärsrisk.
Läs mer om ENCORE

STAR, Species Threat Abatement Restoration Metric
STAR använder data från IUCN:s globala röda lista över hotade arter för att uppskatta den potentiella minskningen av risken för artutrotning som kan uppnås på en plats, från ett företags påverkan eller inom ett land. Det kan också användas för att sätta lokala eller globala mål för minskad risk för artutrotning och för att mäta framstegen mot dessa mål.
Läs mer om STAR

Morgondis

Svenska initiativ och nätverk

Hagainitiativet
Ett företagsnätverk som aktivt arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan och inspirera andra att agera. Genom samarbete och konkreta åtgärder strävar de efter en hållbar och konkurrenskraftig framtid.
Läs mer om Hagainitiativet

Exponential Roadmap Initiative
Organisation som samlar innovatörer och experter för att snabba på lösningar mot klimatkrisen. Genom vetenskapligt underbyggda strategier och samarbeten, fokuserar de på att halvera växthusgasutsläppen före 2030, och därigenom stödja FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet.
Läs mer om Exponential Roadmap Initiative

Cradlenet
Ett svenskt nätverk som främjar cirkulär ekonomi genom principerna för Cradle to Cradle, vilket innebär att produkter designas och produceras med tanke på återanvändning, återvinning och biologisk nedbrytbarhet för att minimera miljöpåverkan och avfall. Nätverket samlar företag, organisationer och individer för att driva på övergången till en mer hållbar och cirkulär ekonomi.
Läs mer om Cradlenet

Relaterade artiklar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för omvärldsbevakning

2023-11-08T22:13:33+01:00
Till toppen