Statusen för den biologiska mångfalden

Statusen för den biologiska mångfalden visar oroande tendenser. Problem som avskogning, markförstöring och artförluster pekar åt fel håll om vi ska uppnå de målen för hållbar utveckling. Denna slutsats dras i en rapport från IUCN, som presenterades under pågående SDG-toppmöte vid Förenta nationernas generalförsamling i New York. Rapporten framhäver angelägna åtgärder som krävs för att förbättra situationen och intensifiera införandet av SDG-målen.

”Ett framtidssäkert samhälle är beroende av en rik och mångsidig natur,”

säger Dr Grethel Aguilar, tillförordnad generaldirektör för IUCN. ”Att skydda och bevara vårt mångfacetterade ekosystem på land, i vatten och i jord, innebär enorma fördelar för mänskligheten – det ger oss möjlighet att motverka klimatförändringar och garantera tillgången till mat och rent vatten. SDG-toppmötet bör bli en milstolpe där vi beslutsamt sätter stopp för den negativa utvecklingen av vår biologiska mångfald.”

Rapporten,”Seven years to save nature and people”, analyserar målen som direkt berör naturen: rent vatten, sanitära förhållanden, klimatinsatser, marint liv och liv på land (Mål 6, 13, 14 och 15). IUCN är ansvarig för fem indikatorer kopplade till mål 14 och 15, baserade på deras arbete med skyddade områden och IUCNs rödlista över hotade arter.

IUCN rapport