Vad är biologisk mångfald

Det handlar om mångfald – på flera olika sätt

Ett annat ord för biologisk mångfald är biodiversitet. Det handlar dels om att ha en mångfald av olika arter, men även en mångfald av egenskaper inom varje art, och en variation av arterna i olika ekosystem. Att det finns många olika arter gör att ekosystemet fungerar bättre. Att vi har tåliga, robusta ekosystem är avgörande för att säkra produktion av viktiga tjänster som behövs för liv på jorden, och för mänsklighetens fortlevnad och välfärd.

Vi förlorar biologisk mångfald i en rasande takt

Förlust av biologisk mångfald på global nivå har aldrig varit en fråga tidigare i historien, men nu är det plötsligt ett allvarligt problem för oss. Naturen har producerat mat, mediciner, råmaterial och allt annat vi behövt, i alla tider. Under århundrandena som gått har vissa civilisationer utnyttjat ekosystemen för hårt, och skapat lokala miljökatastrofer. Men då har det rört sig om begränsade geografiska områden. Detta stora, globala, skifte som vi lever i just nu började i samband med industrialiseringen och har accelererat snabbt de senaste decennierna. Det innebär att vi förlorar många gratistjänster från naturen som ibland är mycket svåra att ersätta. Det handlar om ett stabilt klimat, skydd mot naturkatastrofer och pollinering av våra fruktträd. Naturen är också värdefull i sig, och central för oss människor oavsett kultur och plats i världen.

LPI

Vad är statusen för biologisk mångfald i världen?

Idag är den biologiska mångfalden utsatt både i Sverige och globalt. En miljon arter är hotade enligt aktuell forskning, och bara 6 % av alla däggdjur på planeten är vilda – resten är människor och boskapen vi föder upp som mat. Sättet vi använder naturens resurser på är varken ekologiskt eller socialt hållbart men inte heller ekonomiskt hållbart. Det är ett slöseri som för med sig mycket negativa konsekvenser. Vi behöver sluta göra vissa saker, och göra andra saker på nya sätt. Om alla levde som vi gör i Sverige skulle det behövas fyra jordklot, och vi har bara ett.

De främsta hoten mot den biologiska mångfalden är förlust av livsmiljöer, överutnyttjande av naturresurser, klimatförändringar, föroreningar och introduktion av främmande arter. Det är framförallt avskogning, stadsutveckling och jordbruk som påverkar den biologiska mångfalden negativt och som gör att antalet arter minskar påtagligt vilket i sin tur bidrar till en försämring av ekosystemens hälsa och funktioner.  Företagen som har detta nånstans i sin värdekedja sitter också på möjligheten att bidra till en lösning.

Vad kan vi göra för att öka den biologiska mångfalden?

Det här är ett systemproblem, som varken länder, företag, civilsamhälle eller individer kan lösa på egen hand. Eftersom företag är en del av de ekonomiska och industriella processer som påverkar miljön är de också en del av problemet. Men de är också en del av lösningen och spelar en viktig roll i bevarandet av biologisk mångfald. Genom att integrera biologisk mångfald i affärsstrategier och beslutsprocesser kan företag bidra till att skydda och bevara naturen och därigenom bidra till en mer hållbar framtid för sin verksamhet. Det handlar till stor del om riskminimering, men också om innovation, och det är goda nyheter. För det är två saker som företag brukar vara bra på.

Vill du veta mer om biologisk mångfald, och hur Vildriket arbetar för att skydda och återskapa den? Beställ boken här.